ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 września 1994 r.
w sprawie uznania za pomnik historii
("Monitor Polski" z dnia 16 września 1994 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii "Frombork — zespół katedralny", położony we Fromborku w województwie elbląskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, architektoniczne oraz wartości niematerialne, XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego, związanego z osobą Mikołaja Kopernika.

§ 3.

1. Granica zespołu zabytkowego obejmuje zespół katedralny i biegnie ulicą Kopernika, dalej na południe ścieżką w wąwozie do ulicy Katedralnej, Katedralną, Krasickiego włączając ulicę, do ulicy Kopernika.

2. Mapa "Fromborka — zespołu katedralnego" stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP19940500414&type=2